Secret Flower House

SECRET GLASSESHOUSE
MENTOR: TOKTAM HEMMATI/ ALI BALOUCH  
DESIGNERS: TEAM WORKING
Toktam Hemmati
Zeynab Rashti
Somaye Ghasem zadeh
Ariyan Soltani
Elahe Talebiyan
Maryam Gholizadeh
Bahareh Noghani
 
PHOTOGRAPHY: MOOR STUDIO
MAKEUP ARTIST: ZEYNAB RASHTI

Secret Flower House