PRESENT TO FRIDA

MENTOR: TOKTAM HEMMATI  

DESIGNERS: TEAM WORKING
Behnaz Manzor
Zeynab Zare
Azadeh Seyf
Maryam Gholizadeh
Sahar Madarshahi
Bahareh Khodadadiyan
Atefe Sayasar
Shirin Javaheri

PHOTOGRAPHY: MAHAN PHOTOGRAPHY

MAKEUP ARTIST: ZEYNAB RASHTI / SAHAR MADARSHAHIYAN

 

PRESENT TO FRIDA